ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 31 θέσεων του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου»

Θέσεις - Ειδικότητες 
ΠΕ Αρχαιολόγων: Αριθμος θέσεων: 4, Χρόνος απασχόλησης: 6 μήνες, Περιοχή απασχόλησης: Χώροι ανασκαφών, Πρόδρομος Καρδίτσας
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης:  Αριθμος θέσεων: 3, Χρόνος απασχόλησης: 6 μήνες, Περιοχή απασχόλησης: Πρόδρομος & Καλλιφώνι Καρδίτσας
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών: Αριθμος θέσεων: 24,  Χρόνος απασχόλησης: 5 μήνες, Περιοχή απασχόλησης: Χώροι ανασκαφών

Υποβολή αιτήσεων
Διεύθυνση: Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, υπόψη κας Τσιανάκα Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564)
Προθεσμία υποβολής αίτησης
από 13-05-2015 έως και 19-05-2015.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προκήρυξη
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A9%CE%A9465%CE%A6%CE%983-%CE%91%CE%A3%CE%9B?inline=true 

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.