ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου 2014 η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης Voucher 18-24 με τίτλο "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" με σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι εκ των οποίων: 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 9.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Έχουν όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα
    εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (δηλαδή από 20/5/2014 έως 20/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσεις σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 20/5/2014), με την προυπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή εφόσον είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Κριτήρια Επιλογής:
  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Ετήσιο συνολικό φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
  • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου θα ανέρχεται συνολικά σε 2.240€ μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.410€ μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 120 ώρες για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθεί  πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 420 ωρών στην πρώτη ομάδα και 380 ώρες στη δεύτερη, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα πεδία που ειναι μαρκαρισμένα με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

powered-by-logo  Κατασκευή ιστοσελίδων Dizzain  Copyright © Exelixis. All Rights Reserved.